Propojeni knihy jízd a CP

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Propojeni knihy jízd a CP

 

Pro vytvoření cestovních příkazů jízd zapsaných v knize jízd lze použít dva postupy:

 

Otevřete knihu jízd, stiskněte F6 a zadejte období za které chcete vytvořit cestovní příkaz (nebo po kliknutím pravým tlačítkem myši v okně s běžnou knihou jízd zvolte "Vytvořit cestovní příkaz"). Věnujte pozornost správnému zadání pro toto "automatické" generování CP. Pozor na volbu Souvislý cestovní příkaz. V tom případě bude vytvořen jeden souvislý CP, který začne začátkem první nalezené etapy, ukončen bude koncem poslední etapy z rozsahu zadání "Od - Do" a všechny dny z "mezidobí" rozsahu zadání budou pro výpočet náhrad za stravné do CP započítány v plné výši 24 hodin. Použitím volby Jeden den = jeden cestovní příkaz se vytvoří pro každý den, ve kterém byla alespoň jedna jízda, jeden cestovní příkaz.

 

Jestliže potřebujete vytvořit cestovní příkaz pouze z vybraných jízd, nejprve "zaškrtněte" políčko "Označovat více záznamů" (nachází se ve spodním okraji okna s knihou jízd). Následně označte požadované jízdy (stisknutím klávesy "Ctrl" a klikáním myší nebo stisknutím klávesy "Shift" a kurzorovými šipkami nahoru/dolu). Označené jízdy nyní "přetáhnete myší" nad okno se seznamem cestovních příkazů a tam je "upustíte". Tím vznikne nový CP se kterým můžete dále pracovat.

 


V případě, že zapisujete jízdy nejdříve do BK a následně se mají z těchto jízd vytvářet zahraniční CP, tak je nezbytně nutné používat Komplexní kartu jízdy (viz. Nastavení Kniha jízd) a zde důsledně nastavovat správně položku Země. Jinak by zahraniční CP nezískal nezbytné informace o zemi pobytu pro své výpočty a nedokázal by vyčíslit zahraniční stravné.

 

Pokud zapíšete k jízdě náklady (pro zadávání musíte použít Komplexní kartu jízdy, viz. Nastavení Kniha jízd), přenesou se tyto položky do cestovního příkazu jako náklady spojené s pracovní cestou.

 

Vložení uskutečněných jízd do již vytvořeného CP

 

Do cestovního příkazu vytvořeného před pracovní cestou je možné následně vložit etapy (jízdy) z běžné knihy jízd - označte požadované jízdy, stiskněte klávesu "Ctrl" a současně značené jízdy "přetáhnete myší" na požadovaný cestovní příkaz a tam je "upustíte". Jízdy se zobrazí v záložce Etapy.

 

Pro postupy, kde se používá přetažení jízd myší musíte mít viditelné (otevřené) vedle sebe obě okna - jak běžnou knihu jízd tak okno se seznamem cestovních příkazů, nelze provádět pokud máte okna maximalizovaná.