Denní výkaz

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Denní výkaz

 

Přístup do okna s touto databází je v menu Přehledy - Denní výkaz.

 

Po zadání požadovaného roku a měsíce (výpočet probíhá automaticky po změně parametrů) poskytuje tabulka denní přehled o čase a místu první a poslední jízdy, ujetých kilometrech, době jízdy a průměrné rychlosti.

 

Pokud používáte ONI GPS sledování (a máte jednotku napojenou na CAN), máte k dispozici i údaje o spotřebovaných pohonných hmotách a průměrné spotřebě v jednotlivých dnech.