Vozidel

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Přehled času stráveného jízdou

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy -Doba jízdy - Vozidel.

 

Po zadání požadovaného roku a výběru vozidla se kliknutí na tlačítko "Spočítat" je zobrazena tabulka součtů časů evidovaných v "Běžné knize". Členění je na jednotlivé dny a měsíce.

 

Sestavený přehled je možno následně exportovat pro další použití.