Doplňkové trasy

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Doplňkové - náhodně se vyskytující trasy

 

Do této databáze se definují trasy, které se použijí při sestavování testovací knihy jízd. Okno s databází vyvoláte v menu Kniha jízd - Doplňkové trasy nebo kombinací kláves Alt+D. Kompletní místní nabídku vyvoláte kliknutím pravým tlačítkem myši v okně doplňkových tras.

 

Při vkládání nové doplňkové trasy vyplníte následující položky:

 

Odkud: místo, odkud vozidlo vyjede

Kam: místo, kam vozidlo přijede

Základní důvod: účel, kvůli kterému se jízda koná

Procento: to udává kolik procent z celkového počtu kilometrů požadovaných při sestavování testovací knihy připadne právě na tuto jízdu. Chcete -li například sestavit 50.000 kilometrů a trase Praha-Brno přidělíte 40 %, pak se rozepíše jízdami z Prahy do Brna 20.000 kilometrů. Aktuální součet procent za všechny trasy je zobrazen v dolní části okna databáze. Pochopitelně by měl dávat po vložení všech tras součet 100 %.

Možná délka trasy: zde udáte minimální a maximální možnou délku trasy, program pak bude vkládat náhodnou hodnotu z tohoto rozmezí.

Rychlost jízdy: tento údaj bude použit pro výpočet doby trvání jízdy.

Období, ve kterém se smí trasa jet: může se stát, že třeba určitá jízda se jezdila třeba pouze první dva měsíce v roce. Potom tím, že zadáte datum od-do na toto období, dosáhnete toho, že jízda se vyskytne pouze v tomto období a nikde jinde.

Možný začátek jízdy rozmezí: rozmezí časů, ve kterých má jízda začít, například 07:00 - 12:00 znamená, že jízda vždy začne náhodně mezi sedmou a dvanáctou hodinou. Volbou "Použít trasu" můžete již zapsanou jízdu dočasně vyřadit z používání.

Druh jízdy: zde určíte, zda bude jízda služební či soukromá.

Max. počet jízd v jednom dni: zde nastavíte kolikrát nejvýše lze tuto jízdu jet během jednoho dne. Přednastavená hodnota je jedenkrát.

Vytvořit jízdu zpět: jestliže vyberete ano, pak bude vytvořena nejen jízda tam ale i nazpět, s náhodnou prodlevou v rozmezí 30 - 90 minut.

Kdy se smí jet: zde mezerníkem (nebo myší) označíte dny kdy se smí jízda použít.

 

Doplňkové trasy je možné kopírovat mezi jednotlivými vozidly přetažením myší - otevřete si okno se seznamem tras, které chcete kopírovat a vedle okno se seznamem, kam se budou trasy kopírovat (tak, aby byla vidět obě okna současně). Myší pak "uchopíte" trasu, kterou chcete zkopírovat, přetáhnete jí do cílového okna a "pustíte".

 

Záložka "Další možné důvody"

 

Protože na jedno místo se může jezdit z různých důvodů, na této záložce si vyberete další možné důvody, které se budou k jízdám náhodně vkládat. Jízdy z pravého sloupce přetáhněte myší do sloupce levého. Důvody, ze kterých vybíráte, si můžete změnit v databázi Nejčastější města a důvody.

 

 

Záložka "Čerpací stanice na trase"

 

Na této záložce se můžeme podívat, které čerpací stanice jsou s trasou propojené. Seznam čerpacích stanic se samozřejmě dá editovat. Je zde i možno upřesnit zda se čerpá cestou TAM / ZPĚT a poloha čerpací stanice vzhledem k délce trasy.

 

Přiřazení čerpacích stanic k jednotlivým doplňkovým trasám

 

Nejjednodušší způsob je otevřít seznam nákupů PHM a vedle doplňkové trasy. Pak stačí myší "přetáhnout" konkrétní tankování (tedy vlastně čerpací stanici) na příslušnou doplňkovou trasu a tam ji "upustit" (nebo opačně). Tím se propojí trasa s čerpací stanicí. Každá trasa může mít přiřazen libovolný počet čerpacích stanic, každá čerpací stanice může být na více trasách. "Propojené" čerpací stanice jsou v tabulce zvýrazněny tučně. Po propojení je nutný refresh - F5. Na základě těchto definic je možné v tabulce Čerpání PHM využít funkci Vytvořit jízdy v Běžné knize z propojených čerpání Alt+F5, čímž se v běžné knize z každého čerpání vytvoří jízda (tyto jízdy se pak dají použít jako základ pro sestavení knihy jízd).

 

Přepočet procent

 

V případě, že součet procent všech nadefinovaných tras nedává 100, procenta se přepočítají automaticky při sestavení knihy jízd. Nebo můžete použít funkci "Vyrovnat procenta u tras" (je dostupná přes pravé tlačítko myši v okně Doplňkové, náhodně se vyskytující trasy) k přepočtu procent ve stanoveném poměru, tak aby tento součet 100 % dával. Příklad: máte-li dvě jízdy, každou po 10 %, po přepočtu bude mít každá 50 %.