Lokální menu v Knize jízd

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Lokální menu v Knize jízd

 

Tak jako ve všech ostatních oknech programu, tak i v okně Běžná kniha jízd se pomocí pravého tlačítka myši otevře nabídka lokálního menu.

 

Přidat jízdu (F2)

Opravit jízdu (Enter)

Těmto dvěma možnostem zápisu a oprav jednotlivých záznamů v knize je věnována samostatná část Vkládání a opravování jízd.

 

Přidat jízdu zpět (Shift+F2): vloží k vybrané jízdě jízdu zpět

Rozdělit jízdu (Alt+Enter): umožní rozdělit jízdu na dvě části (např. jízdy zaznamenané pomocí GPS)

Kopie dne do jiných dnů (Ctrl+F2): umožňuje všechny záznamy z vybraného výchozího dne nakopírovat až do dalších dvanácti zvolených dnů najednou.

Kopie označených jízd (Alt+F2): zkopíruje označené jízdy do jiného dne

Vložit globální trasu (Ins): při ručním vkládání zápisů do Běžné / Testovací knihy je možno pomocí klávesy Insert otevřít nabídku předem definovaných jízd z databáze Globální trasy, otevřít zvolenou trasu (Enter nebo  dvojí kliknutí) a po jejím doplnění o potřebný datum a čas vložit nový záznam. V menu Nástroje - Nastavení - Kniha jízd je možné nastavit, která z databází (Globální / Pravidelné / Doplňkové) bude po stisku klávesy Insert otevřena jako nabídka připravených tras.

 

Smazat jízdu (Del): smaže aktuálně vybranou jízdu. Pokud je označeno více jízd, nabídne tato funkce navíc možnost sloučit jízdy (tato funkce se využívá zejména při úpravě knih jízd zaznamenaných pomocí GPS).

Smazat období (Ctrl+Del): smaže období vyznačené ve formuláři

Smazat vše (Shift+Del): smaže celou knihu jízd

Smazat podle nastavení (Alt+Del): smaže záznamy podle zadaných vlastností

Nastavit jako soukromé: umožňuje změnit služební jízdy na soukromé podle zadaných parametrů (např. jízdy o víkendu, jízdy po určitém čase, apod)

 

 

Vytvořit cestovní příkazy (F6): tato funkce je popsána v následující samostatné kapitole Propojení knihy jízd a CP.

Přepočet tachometru (F8): přepočítá tachometr dle zadaných požadavků. Nastavení stavu tachometru je věnována samostatná kapitola - Tachometr - nastavení, synchronizace

Přepočet stavu nádrže (Alt+F8): Funkce vypočítá u každé jízdy teoreticky spotřebované pohonné hmoty (z průměrné spotřeby uvedené v Kartě vozidla a ujeté vzdálenosti) a odečte je od pohonných hmot zbývajících v nádrži. Pro výpočet zbývajících pohonných hmot platí následující pravidla:

-nákupy PHM musí být evidované v běžné knize jízd
-pokud necháte u nákupu nastavené v poli „Plná nádrž"  ANO, budou se jednotlivé jízdy odečítat od plné nádrže (velikost nádrže se zadává v Kartě vozidla)
-pokud nastavíte u nákupu v poli „Plná nádrž"  NE, budou se jednotlivé jízdy odečítat pouze z nakoupených pohonných hmot
-v menu „Kniha jízd > Možnosti" můžete zvolit, zda chcete, aby se teoreticky vypočítaný zůstatek v nádrži přičetl k nakoupeným pohonným hmotám. Upozorňujeme, že touto volbou si můžete do výpočtu zbytků v nádrži zanést poměrně velkou nepřesnost, protože žádné vozidlo nejezdí přesně za průměrnou spotřebu (a v tomto případě se sčítají skutečně nakoupené pohonné hmoty s teoreticky(!) vypočteným zbytkem.
-z hlediska výpočtu zbytku v nádrži jsou nejpřesnější výsledky při tankování plné nádrže

Synchronizovat tachometr (Ctrl+F8): při použití GPS dochází k drobnému rozdílu mezi km načtenými z GPS a fyzickým stavem tachometru. Po zadání Stavu tachometru na konci měsíce  lze touto funkcí rozdíl korigovat.

Kontrola navazujících stavů tachometru (Ctrl+T): při zadávání údajů o jízdě "Počátečním a konečným stavem tachometru" lze dohledat případnou chybu

 

Úpravy záznamů

 

Prohodit služební/soukromá označeným jízdám (Ctrl+C):u vybraných jízd hromadně prohodí služební/soukromá

Nastavit důvod označeným jízdám (Ctrl+D): u vybraných jízd hromadně změní důvod jízdy

Nastavit "Odkud" označeným jízdám (Ctrl+1): u vybraných jízd hromadně změní místo počátku jízdy

Nastavit "Kam" označeným jízdám (Ctrl+2): u vybraných jízd hromadně změní místo konce jízdy

Nastavit středisko označeným jízdám (Ctrl+3): u vybraných jízd hromadně změní řidiče

Nastavit řidiče označeným jízdám (Ctrl+U): u vybraných jízd hromadně změní řidiče

Nastavit zakázku označeným jízdám (Ctrl+Z): vybraným jízdám hromadně přiřadí zakázku

Nastavit ujeté kilometry označeným jízdám (Ctrl+Q): vybraným jízdám hromadně nastaví ujeté kilometry

Změnit cenu jízdy: vybraným jízdám změní cenu za ujetý kilometr (základní cena se nastavuje v kartě vozidla)

 

Tyto funkce je možné používat i pro více vybraných záznamů najednou (po aktivování funkce "Označovat více záznamů", která se nachází se ve spodním okraji okna s knihou jízd). Označování záznamů se provádí buď stisknutím klávesy "Shift" a šipkou nahoru nebo dolů, případně stiskněte "Ctrl" a klikáním myší vyberte potřebné záznamy.

 

 

Doplňkové funkce:

 

Import z XML soubor (Ctrl+Alt+I): možnost načíst XML soubor s daty - Pozor! Nezaměňovat s Archivací dat.

Export do XML souboru (Ctrl+Alt+E): možnost vytvořit XML soubor s daty - Pozor! Nezaměňovat s Archivací dat.

Otevřít v Excelu: otevře knihu jízd v Excelu (data se vyexportují tak, jak jsou vidět v knize jízd - viz Třídění záznamů v tabulkách, Nastavení vzhledu tabulek, Filtry.

Export (Excel,HTML) (Ctrl+E): možnost exportovat a dále používat evidovaná data

Roztřídit do skupin (Ctrl+R): umožňuje si třídit a dále přehledněji vyhodnocovat uložená data viz. Třídění záznamů v tabulkách

Sloupce přenastavit (Ctrl+S): možnost si upravit pohled na data přidáním/odebráním sloupců dle vlastní potřeby viz.Nastavení vzhledu tabulek

Optimalizovat šířku sloupců (Ctrl+W): upraví šířku sloupců podle "délky" dat

Vložit přestávku (Alt+Ins): mezi označené jízdy vloží záznamy s časy mezi jednotlivými jízdami

Zobrazovat zkratky dnů: ve sloupcích Datum od a Datum do zobrazí/skryje zkratku dne

Zobrazovat desetiny: ve sloupcích Ujeté kilometry zobrazí nebo skryje desetiny

Pozice jízdy ve dni: do pole Poznámka 01 bude vložen text odpovídající aktuálnímu pořadí jízdy ve dni, původní obsah pole bude vymazán

Aktualizovat (F5): provede aktualizaci pohledu na zobrazená data

 

Barvy:

 

Nabízí možnost uživatelsky barevně zvýraznit zvolené jízdy.