Za řidiče

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Měsíční výkaz ujetých km za jednotlivé řidiče

 

Přístup do okna s touto databází je v menu Přehledy - Za řidiče.

 

Po zadání požadovaného sledovaného období a potvrzení volbou "Spočítat" je zde zobrazen "Měsíční výkaz ujetých km za jednotlivé řidiče" - ujeté kilometry, počty dnů a čas řízení motorových vozidel v zadaném období. Při výpočtech se vychází z údajů evidovaných v "Běžné knize jízd".

 

Sestavený přehled je možno následně exportovat pro další použití.