Za vozidla

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Měsíční výkaz ujetých kilometrů za jednotlivá vozidla

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Za vozidla.

 

Po zadání požadovaného sledovaného období a potvrzení volbou "Spočítat" je zde zobrazen "Měsíční výkaz ujetých km za jednotlivá vozidla" - stav tachometru začátek/konec, ujeté kilometry a počty dnů provozu jednotlivých vozidel v zadaném období.

 

Červeně se zde zobrazí vozidla, u kterých nesouhlasí stav tachometru s ujetými kilometry. Při výpočtech se vychází z údajů evidovaných v "Běžné knize jízd".

 

Sestavený přehled je možno následně exportovat pro další použití.