PHM

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Statistika PHM

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - PHM.

 

Zadáním požadovaného roku, měsíce a následným potvrzením zadání volby Spočítat lze získat údaje o vykázaných ujetých km, porovnání evidované a skutečné průměrné spotřeby, stavy PHM v nádrži a skutečně spotřebované množství PHM u každého sledovaného vozidla.

 

Dále je zde k dispozici rozdělení ujetých kilometrů a nákladů na pohonné hmoty podle služebně/soukromě ujetých kilometrů, včetně rozdělení DPH na spotřebované pohonné hmoty.

 

Pro zjednodušení tabulky a zobrazení pouze požadovaných údajů je vhodné použít filtry, vlastní nastavení vzhledu tabulek a třídění záznamů v tabulkách.

 

Setříděné a vyfiltrované údaje je možné pro další zpracování vyexportovat (volbou Export) nebo stisknout klávesy Ctrl+E. Případně je možné tabulku přímo otevřít v Excelu (Ctrl+X). Tabulka se vždy vyexportuje nebo zobrazí pouze s daty, která máte zobrazená v SPZ.