Sestavení testovací knihy

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Sestavení testovací knihy jízd

 

Pro úspěšné sestavení knihy jízd je potřeba připravit: pravidelné trasy, doplňkové trasy, zakázaná období, popřípadě běžnou knihu.

 

Otevřete na pracovní plochu okno s testovací knihou z menu Kniha jízd - Testovací kniha jízd nebo stiskem Alt+T  nebo kliknutím na příslušnou ikonu. Z menu, které vyvoláte pravým tlačítkem myši vyberte funkci "Sestavit", kterou rovněž vyvoláte stiskem klávesy F9 . Objeví se vstupní formulář pro zadání parametrů pro sestavení. Na výběr máte dvě možnosti - standardní sestavení a sestavení podle nákupů PHM.

 

Standardní sestavení

 

Vstupní údaje pro sestavení

 

Sestavované období: zde zadáte počáteční a konečné datum období, pro které chcete sestavit testovací knihu. Doporučujeme sestavovat delší období najednou, ideálně jeden kalendářní rok.

Stav tachometru: zde udáte stav tachometru na počátku a na konci sestavovaného období. Pomůckou vám mohou být funkce v menu "Statistika".

Zahrnout do testovací knihy jízd: zde označíte mezerníkem nebo kliknutím myši z čeho se bude sestavovat testovací kniha.

Běžná kniha: Do testovací knihy budou vloženy všechny jízdy z běžné knihy ze sestavovaného období. Tyto jízdy program neupravuje - budou vloženy tak jak jste je zapsali.

Pravidelné trasy: Do všech týdnů sledovaného období se vloží nadefinované pravidelné trasy, jsou -li nějaké.

Doplňkové trasy: Budou -li po předchozích dvou krocích chybět kilometry do požadovaného stavu, začnou se vkládat z doplňkových tras tak, aby vyplnily chybějící kilometry.

Zaokrouhlit časy: Zde si z můžete nastavit zaokrouhlování časů u jednotlivých jízd.

 

Kliknutím na tlačítko "Sestavit" se spustí proces sestavování. O jeho průběhu jste informováni ve spodní části zadávacího formuláře.

 

Průběh sestavení

 

Celý proces sestavování začne tím, že v testovací knize se smažou všechny jízdy z období, které sestavujete, takže není nutno testovací knihu předem čistit. Smažou se ale pouze jízdy spadající do testovaného období, takže jízd z období předcházejících a následujících období sestavovanému se toto nijak nedotkne. Díky tomuto lze sestavovat testovací knihu po částech.

 

Máte-li zaškrtnutou volbu vkládat běžnou knihou, program tímto začne. Na grafických ukazatelích máte možnost sledovat procentuelně v jakém stadiu je celý proces sestavování. Poté se začnou vkládat pravidelné trasy, jsou-li nějaké. Jestliže po vložení pravidelných tras chybí stále kilometry do požadovaného počtu kilometrů a je-li zaškrtnuta volba vložit doplňkové trasy, začne proces jejich vkládání.

 

Sestavení podle nákupů PHM

 

Podmínkou pro použití této funkce je evidence stavu tachometrů při nákupech pohonných hmot v tabulce Pouze PHM (menu Náklady). Pokud stavy tachometru nemáte evidované (nebo je máte evidované chybně), program je dopočítá z nakoupených pohonných hmot a teoretické průměrné spotřeby uvedené v technickém průkazu (evidované v kartě vozidla).
 

Vstupní údaje pro sestavení jsou podobné jako v předchozím případě. U "Sestavovaného období" vyberete první a poslední čerpání (čerpání, mezi kterými chcete knihu jízd sestavit). Po kliknutí na "Načíst data o čerpání" se v tabulce zobrazí přehled o nákupech pohonných hmot (evidovaných v nákupech PHM), stavech tachometru a kilometrech požadovaných pro sestavení. Červeně se zobrazí řádky s chybějícím nebo chybným stavem tachometru (a současně se "aktivuje" tlačítko "Přepočítat tachometr", které můžete požít pro opravu).

 

Kliknutím na "Sestavit testovací knihu" se spustí vlastní sestavení. Před vkládáním doplňkových tras se může zobrazit okno "Tyto doplňkové trasy nelze použít pro sestavení" se seznamem tras které jsou příliš dlouhé, nebo procento, kterým mají být ve výsledku zastoupené, je malé. Např. požaduji sestavit 5000km, mám doplňkovou trasu Praha - Brno dlouhou 420km (tam a zpět) a tato trasa má být ve výsledku zastoupená 5%. Vzhledem k tomu, že 5% z 5000km je 250km, nelze tuto trasu použít (měří 430km), požadované kilometry budou doplněny z ostatních tras.

 

Obecně platí, že lepších výsledků se dosáhne při sestavování delšího období.