Uživatelé

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Seznam uživatelů

 

Seznam řidičů zobrazíte klávesami Alt+U  nebo z menu Základní databáze. V tomto seznamu musí být evidováni všichni, kdo s programem pracují (tedy nikoliv pouze řidiči).

 

Povinné údaje jsou "Jméno", "Středisko" a případně "Heslo" pro přihlašování do programu. Heslo je v databázi zašifrované, pokud ho uživatel zapomene, nelze ho žádným způsobem zjistit, je nutné zadat heslo znovu. Ostatní položky a záložky jsou určené zejména pro firmy s větším počtem uživatelů a pro provoz programu v síti.

 

Na jednotlivých záložkách v kartě uživatele je možné nastavit přístupová práva k vozidlům a ostatním uživatelům programu, evidovat termíny lékařských prohlídek a přezkoušení, archivovat různé dokumenty v elektronické podobě (týkající se uživatele) a případně omezit (nebo naopak povolit) přístup k některým databázím a funkcím programu.

 

V kartě "Administratora" se nachází záložka "Povolené funkce". Zde může administrátor  nastavovat přístupová práva hromadně všem uživatelům (nebo vybrané skupině uživatelů) najednou.

 

Každého uživatele je možné uzamknout. Tento uživatel nemůže po dobu uzamčení vkládat cestovní příkazy ani uživatelské náklady. Uzamčení může být prováděno pro více uživatelů najednou. Provádí se přes Ctrl+H nebo pravé tlačítko myši na uživatele a "hromadné uzamykaní".

 

Pro zpracování cestovních náhrad jsou na záložce Cestovní náhrady u každého uživatele individuálně nastaveny sazby náhrad a amortizace potřebné k výpočtům cestovních náhrad. Dále je zde možné upravit hodnoty použité v rámci automatického číslování cestovních příkazů. V případě potřeby je tím umožněno pro každého uživatele tyto hodnoty nastavit a tím individuálně upravit. Globálně se tyto hodnoty nastavují v menu Cestovní příkazy - sazby.

 

Karta "Alias" umožňuje nastavit uživateli seznam osob, pod jejichž jmény se může přihlásit do programu, např. z důvodu zastupování při schvalování cestovních příkazů, rezervací apod. Pokud má uživatel takovou osobu přidělenou, zobrazí se mu po přihlášení v "Základních databázích" ikona "Přihlásit se jako", kde lze vybrat osobu, jejímž jménem bude uživatel s programem pracovat (schvalovat). Údaje o tom, kdo byl za koho přihlášený se zapisují do logu (menu "SPZ > Záznam činnosti uživatelů"). Odhlášení je k dispozici v menu "Základní databáze > Přihlásit se jako" nebo pod "rychlým přístupem" (první záložka v menu zleva).

 

Jestliže máte aktivní elektronické schvalování cestovních náhrad, zobrazí se v menu záložka "Hierarchie schvalování", kde se nastaví schvalující pro příkazy a vyúčtování. Právo schvalovat (pro schvalovatele) se nastavuje na záložce "Povolené funkce".
 


Poznámky:

 

Základní postupy pro výpočet cestovních náhrad pro různé účetní subjekty jsou závislé na nastavení Typ společnosti na kartě Firma.

Pro zasílání e-mailů přímo z programu SPZ® (Cestovní náhrady, REZERVACE, reporty...) musí mít všichni uživatelé (kteří chtějí tyto funkce využívat) v kartě uživatele (Základní databáze > Uživatelé) vyplněnou e-mailovou adresu - E-mail uživatele a případně E-mail pro zasílání kopií (do každého pole je možné zapsat více adres, oddělených středníkem). E-mail pro odesílání zpráv se nastaví v menu "Nástroje > E-mail".