Velikosti tabulek

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Velikosti tabulek

 

Tato funkce programu se nachází v menu SPZ - Velikosti tabulek

 

Okno obsahuje dvě záložky - Tabulky a Databáze.

 

Tabulky - zobrazí počty záznamů v jednotlivých tabulkách a jejich velikost.
Databáze - zobrazí velikost databáze a log souboru.