Za vozidla řidiče 1

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Vyúčtování řidiče za všechna použitá vozidla

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Za vozidla řidiče 1.

 

V lokální menu této databáze (nebo klávesa F2) je třeba nejdříve vyvolat zadávací okno Sestavit vyúčtování soukromých kilometrů, v něm definovat požadavky na sestavení vyúčtování - vybrat osoby a období pro požadované vyúčtování. Volbou Sestavit budou požadovaná vyúčtování vypočtena, uložena a je možno je následně vytisknout nebo exportovat pro další použití.

 

Toto vyúčtování umožňuje sestavit vyúčtování za celou firmu najednou (pro všechny řidiče). Je zde počítáno s možností, že jeden řidič jezdí v daném období s více vozidly. Výsledkem je pak souhrn za všechna vozidla (která řidič použil), 1% z ceny pro dodanění se vypočítá z ceny nejdražšího vozidla. Podrobný přehled jízd řidiče a vozidel, která v daném období použil, získáte "rozkliknutím" řádku s vypočítaným vyúčtováním.

 

Pravidla a nastavení výpočtu jsou společná pro všechny uživatele programu, viz Nástroje > Vyúčtování soukr. km.

 

Při výpočtech se vychází z údajů evidovaných v "Běžné knize jízd"a nákupech pohonných hmot evidovaných v "Pouze PHM".