Za vozidla řidiče 2

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Roční přehled vyúčtování soukromých kilometrů

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Za vozidla řidiče 2.

 

V okně, které se zobrazí vidíte tři záložky:

 

Sestavit vyúčtování za měsíc - zde vyberete rok a měsíc, za které chcete vyúčtování sestavit. Metodika výpočtu je stejná, jako u vyúčtování Za vozidla řidiče 1. Rozdíl je v tom, že se navíc při výpočtu zkontrolují i předchozí tři měsíce. Pokud tedy dojde k úpravě knih jízd nebo nákupu pohonných hmot v některém z těchto měsíců, rozdíl se zobrazí v tabulce a vypočtená částka se přičte (odečte) k částce za aktuální měsíc. Kliknutím na Export & Uložit se vytvoří exportní soubor (formát csv) pro další zpracování.
Roční přehled - v této tabulce jsou přehledně zobrazené veškeré úhrady všech řidičů v jednotlivých měsících.
Exportovaná data - stručný přehled exportovaných dat. Jsou zde vidět i všechny opravy, tj. měsíce, kdy došlo ke změnám v celkové částce vyúčtování.

 

Toto vyúčtování umožňuje sestavit vyúčtování za celou firmu najednou (pro všechny řidiče). Je zde počítáno s možností, že jeden řidič jezdí v daném období s více vozidly. Výsledkem je pak souhrn za všechna vozidla (která řidič použil), 1% z ceny pro dodanění se vypočítá z ceny nejdražšího vozidla.

 

Pravidla a nastavení výpočtu jsou společná pro všechny uživatele programu, viz Nástroje > Vyúčtování soukr. km.

 

Při výpočtech se vychází z údajů evidovaných v "Běžné knize jízd"a nákupech pohonných hmot evidovaných v "Pouze PHM".