Základní databáze

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Pro zpřístupnění všech databází programu je nutné zadat postupně údaje o firmě, střediscích, řidičích a vozidlech (v tomto pořadí). Před zadáváním údajů je vhodné se seznámit se Základy ovládání programu.