Kopie dat

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Kopie dat

 

V menu Kniha jízd - Funkce - Kopie dat jsou dostupné různé možnosti definování a následného vytváření kopií dat mezi již vytvořenými knihami jízd vozidel. V této části programu lze kopírovat data mezi jednotlivými knihami jednoho vozidla, ale i vybrané knihy jízd mezi vozidly v rámci různých pokusů a testování.

 

Určitě je vhodné a doporučujeme např. načtená data do GPS knihy v této ponechat bez jakýchkoliv úprav a korekcí, překopírovat GPS knihu do Běžné knihy a teprve zde provádět případné úpravy, slučování, změny záznamů,... Pro zamezení neoprávněných úprav program umožňuje  rozsáhlé možnosti nastavení povolených funkcí uživateli na záložce "Povolené funkce". Tím je zajištěna možnost ochrany, zpětné kontroly a  případného jednoduchého návratu k původní načtené skutečnosti v GPS knize.

 

V každém případě je třeba věnovat používání těchto funkcí zvýšenou pozornost a obezřetnost. Před použitím této funkce doporučujeme udělat zálohu databáze.

 

Např. nesprávným použitím volby "Smazat předem cílovou oblast" můžete zapříčinit nevratnou ztrátu již pořízených dat.