Třídění záznamů v tabulkách

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Třídění záznamů v tabulkách

 

Další ze základních vlastností tabulek je možnost jednoduše roztřídit data do skupin podle konkrétních požadavků. Třídění se zapíná buď po kliknutí pravým tlačítkem myši volbou Roztřídit do skupin, nebo po stisku kláves Ctrl+R.

 

V horní části tabulky se objeví barevný pruh. Do tohoto místa přetáhněte myší (kliknout levým tlačítkem a držet) název sloupce, podle kterého roztřídíte tabulku. Tabulka změní vzhled, data budou uspořádána podle položek obsažených ve sloupci, podle kterého se třídí (např. roztřídění vozidel do středisek). Přetažením dalšího sloupce do barevného pruhu přidáte další kritérium pro třídění záznamů.

 

Tímto způsobem lze např. zobrazit data v Knize jízd uspořádaná nejprve podle sloupce Kam a následně podle sloupce Důvod. Okamžitě je vidět, kdy se kam jelo a proč. Takto setříděná data je možno exportovat (Ctrl+E) pro další zpracování do jiných programů (Excel, html).

 

Do původního stavu se tabulka uvede opět pravým tlačítkem myši volbou Roztřídit do skupin, nebo po stisku kláves Ctrl+R. Před tím je však nezbytné vrátit sloupce na původní místo.

 


Funkce třídění dat má široké využití v celé řadě případů. Kromě již uvedeného příkladu, se používá např. při zjišťování nákladů na dopravu na určitou akci (setříděná data se vyexportují a použijí jako podklady pro fakturaci), nebo při zpracovávání dat řidiče, který používá více vozidel a je potřeba vědět, kdy kterým vozidlem kde byl a proč. Tuto funkci je vhodné kombinovat s funkcí Filtry.

 


Původní nastavení programu můžete obnovit v menu Nástroje - Obnovit nastavení s následným  restartem programu. Pokud Obnovení nastavení provede Administrátor, provede se obnova pro všechny uživatele programu! Jestliže funkci použije přihlášený uživatel, obnoví si původní nastavení programu pouze pro sebe.