Vyúčtování soukr. km

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Vyúčtování soukromých kilometrů

 

Tato funkce programu se nachází v menu Nástroje - Vyúčtování soukr. km.

 

Zde se nastavují pravidla výpočtu úhrady pro vyúčtování soukromě ujetých kilometrů služebním vozidlem (viz záložka Přehledy, skupina Vyúčtování soukromých kilometrů a Přehled za uživatele).  

 

Komplexní výpočet zohledňuje průměrnou spotřebu a cenu PHM a zbytky PHM v nádrži na konci měsíce. Zjednodušený výpočet pouze rozdělí vykázané náklady na PHM v poměru objemu ujetých služebních a soukromých kilometrů. Zahrnout 1% ceny vozidla zobrazí v tiskopisech procento z ceny vozidla.

 

Automatické uzamykání - umožňuje nastavit den v měsíci, kdy dojde k uzamčení záznamů za minulý měsíc. Uzamykat lze vozidla (knihy jízd a náklady) a uživatele (cestovní náhrady a náklady uživatele).

 

Automaticky načíst zbytky v nádrži a stavy tachometru z GPS knihy jízd - umožňuje automaticky načítat tyto údaje do příslušných tabulek. Zbytky v nádrži se potom zohlední při výpočtu průměrné spotřeby a úhrady za soukromé kilometry. Podmínkou pro využití této funkce je používání GPS ONI sledování a napojením na CAN.

 

Dále je zde možné editovat texty, které se zobrazí na tiskopisech ve Vyúčtování za jedno vozidlo a Vyúčtování a kniha jízd vozidla.